NAGA Model

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ลืมรหัสผ่าน..? Admin รร. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ https://www.brm3.go.th/
ปรับปรุงระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

User online : 6